OBOWIĄZKI NAJEMCY 

 

11. Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany pojazd od momentu odebrania pojazdu, do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.

 

12. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu przez cały okres trwania umowy w stanie niepogorszonym i przydatnym do ponownego użytku.

 

13. Za szkody powstałe w kolizji, wypadku bądź innego zdarzenia spowodowanego pod wpływem alkoholu , narkotyków lub innych środków odurzających Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną. 

 

14. W czasie trwania umowy najemca zobowiązany jest do stosowania w pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa, utrzymania samochodu w należytej czystości, parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych , zabezpieczenie samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków.

 

15. Prawie wszystkie nasze samochody są zabezpieczone powłoką ceramiczna, dlatego nie zalecamy mycia naszych pojazdów na myjniach automatycznych, które zarysowują lakier,

preferujemy myjnie bezdotykowe (ciśnieniowe) . 

 

16. Najemca zoobowiązany jest ponosić koszta związane z codzienną eksploatacja pojazdu ( paliwo, płyn chlodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, utrzymania samochodu w czystości, koszty parkingu , działania świateł i innych elementów wpływających na bezpieczne działanie pojazdu). Koszty te nie są objęte czynszem najmu.

 

17. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne oraz inne nieuiszczone opłaty, otrzymane w czasie trwania umowy najmu.

 

18. Najemca ponosi pełne koszta naprawy i wymiany uszkodzonych opon.

 

19. W szczególności zabrania się:

palenia tytoniu w samochodzie, przekraczania dopuszczalnej ładowności, holowania innych pojazdów samochodem wynajmowanym, dokonywania jakichkolwiek przeróbek bez zgody wynajmującego, przewożenia zwierząt, niestosowania się do przepisów ruchu drogowego, udziału w rajdach/wyścigach, przewożenia nielegalnego towaru. 

 

20. Najemca nie jest uprawniony do wjazdu na drogi gruntowe nieutwardzone, drogi leśne.

 

21. Najemca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że samochód wyposażony jest w odbiornik GPS.

 

22. Wynajmujący ma prawo do skontrolowania stanu pojazdu i dokumentów najemcy podczas trwania umowy, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli w wyznaczonym przez Wynajmującego czasie.

 

23. Zwrot pojazdu musi nastąpić minimum godzinę przed zakończeniem najmu,

 po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu i uzgodnieniu miejsca zwrotu.

 SERWISY/PRZEGLĄDY/NAPRAWY/WYPADKI/KRADZIEŻ - procedura postępowania 

 

36. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu wynajmującemu na czas koniecznych przeglądów oraz serwisów zgodnie ze wskazaniami licznika kilometrów, w miejscu i czasie uzgodnionym z wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do przeglądu lub nie zrobienie tego w ogóle, Najemca zostanie obciążony pełnym kosztem serwisu jak i np. utrata gwarancji samochodu według cennika.

 

37. Najemca nie jest upoważniony do napraw, poprawek ,przeglądów ani innych czynności naprawczych na koszt wynajmującego, bez pisemnej zgody .  W razie awarii, wypadku drogowego, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym wynajmującego i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka stanowi zagrożenie lub dalsze uszkodzenie auta, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy.

 

38. Istnieją przypadki, gdy Najemca może naprawić auto we własnym zakresie WYŁĄCZNIE przy pisemnej zgodzie Wynajmującego co do miejsca i zakresu naprawy. 

Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca koszty udokumentowane fakturami wystawionymi tylko i wyłącznie na Wynajmującego.

 

39. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia w wyniku włamania 

lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu wynajmującemu. Jeśli Najemca nie zrobi tego w przeciągu 12h od zdarzenia, zostanie obciążony całkowitymi kosztami tego zdarzenia.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

41. Wszelkie spory strony będą starały się załatwić polubownie, za porozumieniem stron.

42. Regulamin zgodny jest z obecnym prawem.

43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

44. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 ZAŁĄCZNIK NR 1* DO REGULAMINU - CENNIK / KARY UMOWNE 

 

A.  Palenie w samochodzie - € 500

B.  Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki na szybie, karty pojazdu, polisy ubezpieczeniowej - € 150 za każdy dokument

C. Brak dokumentów technicznych (Książka gwarancyjna, Instrukcja Obsługi ) - € 250

D. Uzupełnienie brakującego paliwa - koszt paliwa + € 10

E. Brak części wyposażenie samochodu - według cennika producenta + 30%

F. Mycie auta zewnątrz - € 15 , wewnątrz - € 15

G. Koszt naprawy blach, lakieru, mechanicznych (w tym pranie tapicerki) - koszt usługi i/lub części +30%

H. Przewożenie zwierząt - € 250

I. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem - € 500

J. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - € 250

K. Opłata za brak zwrotu auta w terminie - 10% stawki dobowej za każdą godzinę najmu

L. Za każdą dobę zwłoki w oddaniu auta - trzykrotność stawki dobowej wynajmu

M. Zgłoszenie policji przywłaszczenie samochodu - € 2500

N. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy - € 2500

O. Udział własny w szkodzie - € 2500

P. Używanie pojazdów do wyścigów, rajdów, nielegalnych zlotów - € 2500

R. Kradzież/przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę - € 10 000

S. Koszt mandatu/wykroczenia + 25 euro kosztów administracyjnych za każdy otrzymany mandat. 

T. Zakłócanie, blokowanie, cofanie przebiegu - € 500 za każdy dzień najmu

 

 

 

Są to ceny netto - należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW 

 

40. Samochody posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem dotyczącym kar umownych w związku ze zdarzeniem )  najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem :  

a) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających,

b) umyślnego działania,

c) bez ważnego prawa jazdy,

d) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia znacznie dopuszczalnej prędkości lub innego rażącego naruszenia przepisów drogowych,

e) ucieczki z miejsca wypadku,

f) gdy osoba kierująca nie była upoważnioną do kierowania pojazdu,

g) kradzieży samochodu w której zginęły kluczyki i/lub dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu-całkowity koszt ponosi najemca,

h) innych szczególnych przypadków zawartych w ogólnych warunkach umów ubezpieczeniowych i polis, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty za szkodę.

 

W w/w przypadkach szkody są pokrywane całkowicie lub częściowo przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest zapoznać się  z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umowy oraz ich przestrzegania. 

 WYDANIE ORAZ ZWROT POJAZDU 

 

31. Wydanie pojazdu oraz jego zwrot następuje w siedzibie Wynajmującego lub w innym miejscu szczegółowo ustalonym przez strony.

 

32. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody wynajmującego. Jeśli Najemca poinformował o chęci przedłużenia co najmniej 24h przed upływem terminu zwrotu i auto nie ma rezerwacji przez innych klientów, przedłużenie jest możliwe.

 

33. Najemca otrzymuje pojazd czysty i zatankowany do pełna, zobowiązany jest do zwrócenia samochodu również czystego w środku jak i na zewnątrz, z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za braki paliwa lub konieczność czyszczenia auta Najemca ponosi koszta według cennika.

 

 34. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami (szczególnie w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela spowodowanych zaniedbaniem najemcy) :

Braków w wyposażeniu samochodów lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu, za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz i zewnątrz, szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii oraz inne nie wymienione przypadłości.

 

35. W przypadku zagubienia przez Najemcę: dowodu pojazdu, tablicy rejestracyjnej, kluczyków oraz innych elementów, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w cenniku. 

 OPŁATY I REZERWACJE 

      

24. Rezerwacja - jest to zamówienie złożone telefonicznie, mailowo, poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook), potwierdzone wpłatą ustalonej kwoty na poczet najmu. Przeważnie jest to zadatek w wysokości  30 % kosztów całego wynajmu. W dniu wydania samochodu najemcy, cena za wynajem pomniejszona zostanie o kwotę zadatku.

 

25. W przypadku wpłaty zadatku na poczet rezerwacji i nie dojścia umowy do skutku z powodu najemcy, zadatek PRZEPADA. W przypadku kiedy nie dojdzie do wydania auta przez Wynajmującego na skutek np. awarii samochodu lub innej przyczyny, Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić kwotę zadatku Najemcy.

 

26. Wynajmujący przed wydaniem auta pobiera z góry opłatę za cały okres trwania umowy, chyba że okres wynajmu jest dłuższy niż 30 dni ,wtedy strony ustalają indywidualne terminy płatności za dany pojazd, np. płatność miesięczna.

 

27. W przypadku opóźnienia w zwrocie auta, doliczane jest  10% kwoty dobowej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. W przypadku znacznego opóźnienia wynoszącego co najmniej kilka godzin. zostanie naliczona opłata za całą dodatkową dobę.

 

28. Najemca wpłaca także wynajmującemu określoną kwotę kaucji (w zależności od modelu auta). Jeśli klient nie posiada karty kredytowej, kaucja wpłacona gotówką lub przelewem jest zwracana maksymalnie do 10 dni roboczych po zwrocie samochodu w nienagannym stanie.

 

29. Wynajmujący uprawniony jest do rozliczenia kaucji Najemcy w celu pokrycia  spowodowanych szkód i kosztów. W przypadku gdy kaucja jest niewystarczająca, Wynajmujący uprawniony jest do żądania należytych kosztów w terminie do 10 dni od zwrotu pojazdu. 

 

30. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu niż zawarty w umowie, nie przysługuje Najemcy żaden zwrot kosztów wynajmu.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 • Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu a także zamówień i rezerwacji, samochodów zawieranych przez firmę Premium Auto Rent. Regulamin stosuje się do wszystkich  w/w umów najmu, zamówień i rezerwacji chyba, że umowa stanowi inaczej.    

 

 • Strony:

     a) Klient: Najemca (określony w umowie)

     b) Wynajmujący: upoważniona osoba do zawierania umów ,przedstawiciel firmy Premium Auto Rent (określony w umowie).

 

 • Integralna czescią regulaminu jest cennik stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

 • Wszystkie samochody służą do wynajmu, nie są używane prywatnie przez właściciela firmy.

 

 • Najemcą samochodu może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość, minimum rok posiadania prawa jazdy, nie jest osobą karaną ani poszukiwaną na gruncie obowiązującego prawa. Wymogi zawarte w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres umowy najmu, W razie niespełnienia przez najemcę wszystkich wymogów, Wynajmujący ma prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy.

 

 • Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania niż osoba która jest na umowie najmu jako Najemca, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 • Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu dokumentów o których mowa w punkcie 4.(Dowód,prawo jazdy) przed podpisaniem umowy najmu i wydaniu pojazdu.

 

 • Czas trwania umowy i deklarowana data zwrotu jest zawsze ściśle określona w warunkach umowy. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, bez uprzedniego poinformowania Wynajmującego ,traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego ) i zgłoszone zostaje Policji. W takim przypadku najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej zawartej w cenniku.

 

 • Wynajmujący i Najemca zobowiązani są do podpisania umowy najmu oraz protokołu wydania samochodu. Podpisując w/w dokumenty ,najemca oświadcza iż zapoznał się z ich treścią oraz akceptuje regulamin wypożyczalni.

 

 • Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej zawartej w cenniku.

 

 

 

 OBOWIĄZKI NAJEMCY 

 

 • Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany pojazd od momentu odebrania pojazdu, do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.

 

 • Najemca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu przez cały okres trwania umowy w stanie niepogorszonym i przydatnym do ponownego użytku.

 

 • Za szkody powstałe w kolizji, wypadku bądź innego zdarzenia spowodowanego pod wpływem alkoholu , narkotyków lub innych środków odurzających Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną. 

 

 • W czasie trwania umowy najemca zobowiązany jest do stosowania w pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa, utrzymania samochodu w należytej czystości, parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych , zabezpieczenie samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków.

 

 • Najemca zoobowiązany jest ponosić koszta związane z codzienną eksploatacja pojazdu ( paliwo, płyn chlodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, utrzymania samochodu w czystości, koszty parkingu , działania świateł i innych elementów wpływających na bezpieczne działanie pojazdu). Koszty te nie są objęte czynszem najmu.

 

 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne oraz inne nieuiszczone opłaty, otrzymane w czasie trwania umowy najmu.

 

 • Najemca ponosi pełne koszta naprawy i wymiany uszkodzonych opon.

 

 • W szczególności zabrania się:

palenia tytoniu w samochodzie, przekraczania dopuszczalnej ładowności, holowania innych pojazdów samochodem wynajmowanym, dokonywania jakichkolwiek przeróbek bez zgody wynajmującego, przewożenia zwierząt, niestosowania się do przepisów ruchu drogowego, udziału w rajdach/wyścigach, przewożenia nielegalnego towaru. 

 

 • Najemca nie jest uprawniony do wjazdu na drogi gruntowe nieutwardzone, drogi leśne.

 

 • Najemca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że samochód wyposażony jest w odbiornik GPS.

 

 • Wynajmujący ma prawo do skontrolowania stanu pojazdu i dokumentów najemcy podczas trwania umowy, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli w wyznaczonym przez Wynajmującego czasie.

 

 • Zwrot pojazdu musi nastąpić minimum godzinę przed zakończeniem najmu,

 po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu i uzgodnieniu miejsca zwrotu.

 

 

 

 OPŁATY I REZERWACJE 

      

 • Rezerwacja - jest to zamówienie złożone telefonicznie, mailowo, poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook), potwierdzone wpłatą ustalonej kwoty na poczet najmu. Przeważnie jest to zadatek w wysokości  30 % kosztów całego wynajmu. W dniu wydania samochodu najemcy, cena za wynajem pomniejszona zostanie o kwotę zadatku.

 

 • W przypadku wpłaty zadatku na poczet rezerwacji i nie dojścia umowy do skutku z powodu najemcy, zadatek PRZEPADA. W przypadku kiedy nie dojdzie do wydania auta przez Wynajmującego na skutek np. awarii samochodu lub innej przyczyny, Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić kwotę zadatku Najemcy.

 

 • Wynajmujący przed wydaniem auta pobiera z góry opłatę za cały okres trwania umowy, chyba że okres wynajmu jest dłuższy niż 30 dni ,wtedy strony ustalają indywidualne terminy płatności za dany pojazd, np. płatność miesięczna.

 

 • W przypadku opóźnienia w zwrocie auta, doliczane jest  10% kwoty dobowej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. W przypadku znacznego opóźnienia wynoszącego co najmniej kilka godzin. zostanie naliczona opłata za całą dodatkową dobę.

 

 • Najemca wpłaca także wynajmującemu określoną kwotę kaucji (w zależności od modelu auta) Kwota ta jest oddawana najemcy po zwrocie samochodu w nienagannym stanie.

 

 • Wynajmujący uprawniony jest do rozliczenia  kaucji najemcy w celu pokrycia  spowodowanych szkód i kosztów. W przypadku gdy kaucja jest niewystarczająca, wynajmujący uprawniony jest do żądania należytych kosztów w terminie do 10 dni od zwrotu pojazdu. 

 

 • W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu niż zawarty w umowie, nie przysługuje Najemcy żaden zwrot kosztów wynajmu.

 

 

 

 WYDANIE ORAZ ZWROT POJAZDU 

 

     31. Wydanie pojazdu oraz jego zwrot następuje w siedzibie Wynajmującego lub w innym miejscu szczegółowo ustalonym przez strony.

    32. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody wynajmującego. Jeśli Najemca poinformował o chęci przedłużenia co najmniej 24h przed upływem terminu zwrotu i auto nie ma rezerwacji przez innych klientów, przedłużenie jest możliwe.

   33. Najemca otrzymuje pojazd czysty i zatankowany do pełna, zobowiązany jest do zwrócenia samochodu również czystego w środku jak i na zewnątrz, z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za braki paliwa lub konieczność czyszczenia auta Najemca ponosi koszta według cennika.

 34. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami (szczególnie w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela spowodowanych zaniedbaniem najemcy) :

Braków w wyposażeniu samochodów lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu, za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz i zewnątrz, szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii oraz inne nie wymienione przypadłości.

35. W przypadku zagubienia przez Najemcę: dowodu pojazdu, tablicy rejestracyjnej, kluczyków oraz innych elementów, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w cenniku. 

 

 

 

 SERWISY/PRZEGLĄDY/NAPRAWY/WYPADKI/KRADZIEŻ - procedura postępowania 

 

36. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu wynajmującemu na czas koniecznych przeglądów oraz serwisów zgodnie ze wskazaniami licznika kilometrów, w miejscu i czasie uzgodnionym z wynajmującym. W razie udostępnienia pojazdu do przeglądu lub nie zrobienie tego w ogóle, Najemca zostanie obciążony pełnym kosztem serwisu jak i np. utrata gwarancji samochodu według cennika.

37. Najemca nie jest upoważniony do napraw, poprawek ,przeglądów ani innych czynności naprawczych na koszt wynajmującego, bez pisemnej zgody .  W razie awarii, wypadku drogowego, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym wynajmującego i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka stanowi zagrożenie lub dalsze uszkodzenie auta, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy.

38. Istnieją przypadki, gdy Najemca może naprawić auto we własnym zakresie WYŁĄCZNIE przy pisemnej zgodzie Wynajmującego co do miejsca i zakresu naprawy. 

Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca koszty udokumentowane fakturami wystawionymi tylko i wyłącznie na Wynajmującego.

39. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia w wyniku włamania 

lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu wynajmującemu. Jeśli Najemca nie zrobi tego w przeciągu 12h od zdarzenia, zostanie obciążony całkowitymi kosztami tego zdarzenia.

 

 

 

 

 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW 

40. Samochody posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem dotyczącym kar umownych w związku ze zdarzeniem )  najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem :  

a) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających,

b) umyślnego działania,

c) bez ważnego prawa jazdy,

d) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia znacznie dopuszczalnej prędkości lub innego rażącego naruszenia przepisów drogowych,

e) ucieczki z miejsca wypadku,

f) gdy osoba kierująca nie była upoważnioną do kierowania pojazdu,

g) kradzieży samochodu w której zginęły kluczyki i/lub dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu-całkowity koszt ponosi najemca,

h) innych szczególnych przypadków zawartych w ogólnych warunkach umów ubezpieczeniowych i polis, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty za szkodę.

W w/w przypadkach szkody są pokrywane całkowicie lub częściowo przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest zapoznać się  z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umowy oraz ich przestrzegania. 

 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

41. Wszelkie spory strony będą starały się załatwić polubownie, za porozumieniem stron.

42. Regulamin zgodny jest z obecnym prawem.

43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

44. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1* DO REGULAMINU - CENNIK / KARY UMOWNE 

A.  Palenie w samochodzie - 5000 zł

B.  Brak dowodu rejestracyjnego,tablicy rejestracyjnej,naklejki na szybie, karty pojazdu, polisy ubezpieczeniowej - 500 zł za każdy dokument

C. Brak dokumentów technicznych (Książka gwarancyjna, Instrukcja Obsługi ) - 1000 zł

D. Uzupełnienie brakującego paliwa - koszt paliwa + 50 zł

E. Brak czesci wyposażenie samochodu - według cennika producenta + 30%

F. Mycie auta zewnątrz - 50 zł , wewnątrz - 50 zł

G. Koszt naprawy blach,lakieru,mechanicznych (w tym pranie tapicerki) - koszt usługi i/lub części +30%

H. Przewożenie zwierząt - 1000 zł

I. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem - 2000 zł

J. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 1000 zł

K. Opłata za brak zwrotu auta w terminie - 10% stawki dobowej za każdą godzinę najmu

L. Za każdą dobę zwłoki w oddaniu auta - trzykrotność stawki dobowej wynajmu

M. Zgłoszenie policji przywłaszczenie samochodu - 10 000 zł

N. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy - 10 000 zł

O. Opłata w związku ze zdarzeniem - wysokość udziału własnego

P. Używanie pojazdów do wyścigów, rajdów, nielegalnych zlotów - 10 000 zł

R. Kradzież pojazdu przez Najemcę - 50 000 zł

 

 

 

Są to ceny netto - należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu a także zamówień i rezerwacji, samochodów zawieranych przez firmę Premium Auto Rent. Regulamin stosuje się do wszystkich  w/w umów najmu, zamówień i rezerwacji chyba, że umowa stanowi inaczej.    

 

2. Strony:

     a) Klient: Najemca (określony w umowie)

     b) Wynajmujący: upoważniona osoba do zawierania umów ,przedstawiciel firmy Premium Auto Rent (określony w umowie).

 

3. Integralna czescią regulaminu jest cennik stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

4. Wszystkie samochody służą do wynajmu, nie są używane prywatnie przez właściciela firmy.

 

5. Najemcą samochodu może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość, minimum rok posiadania prawa jazdy, nie jest osobą karaną ani poszukiwaną na gruncie obowiązującego prawa. Wymogi zawarte w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres umowy najmu, W razie niespełnienia przez najemcę wszystkich wymogów, Wynajmujący ma prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy.

 

6. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania niż osoba która jest na umowie najmu jako Najemca, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

 

7. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu dokumentów o których mowa w punkcie 4.(Dowód,prawo jazdy) przed podpisaniem umowy najmu i wydaniu pojazdu.

 

8. Czas trwania umowy i deklarowana data zwrotu jest zawsze ściśle określona w warunkach umowy. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, bez uprzedniego poinformowania Wynajmującego ,traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego ) i zgłoszone zostaje Policji. W takim przypadku najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej zawartej w cenniku.

 

9. Wynajmujący i Najemca zobowiązani są do podpisania umowy najmu oraz protokołu wydania samochodu. Podpisując w/w dokumenty ,najemca oświadcza iż zapoznał się z ich treścią oraz akceptuje regulamin wypożyczalni.

 

10. Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej zawartej w cenniku.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

 1. pl
 2. en

O nas

 

Wypożyczalnia aut klasy Premium.

Wynajem krótko i długoterminowy.

Holandia / Belgia / Polska

Kontakt


  +48 727 410 720

  premiumautorent1@gmail.com

  Tilburg, Holandia